×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
ETİK İLKELER VE MESLEK KURALLARI

HALK SİGORTA A.Ş.

ETİK İLKELERİ VE MESLEK KURALLARI
 
Etik İlkeler ve Meslek Kuralları; Halk Sigorta A.Ş. personelinin, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemelerin amacı personel, müşteri ve Şirket arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. 
 
Personelin aşağıda sıralanan etik ilkelere ve meslek kurallarına uyması zorunludur. Personelin düzenlenmiş olan kurallara uygun davranmasından Bölge veya Birim Yöneticisi de sorumludur.
 
Bu kurallara aykırı tutum ve davranışlar İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin Disiplin cezaları kapsamında değerlendirilecek olup, personelden beklenilen, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda da sağduyu ve iyi niyet kurallarına göre hareket etmesidir. 
 
Temel İlkeler

Personel Şirketteki görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken aşağıdaki temel ilkere bağlı kalacaktır.

 
Madde 1 - Dürüst ve Adil  Davranma İlkesi; Müşterilerin ve Şirket’in çıkarlarını ve piyasaların bütünlüğünü göz önünde tutarak dürüst ve adil davranmalıdır.
 
Madde 2 - Saydamlık İlkesi; Müşterileri, ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi hususlarda mevzuatın  ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, açık, net, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirmelidir.
 
Madde 3 – Güvenilirlik İlkesi; Tüm işlemlerde, karşılıklı güven anlayışı içerisinde müşterilere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verip, hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmelidir.
 
Madde 4 – Tarafsızlık İlkesi; Görevi esnasında hizmet sunduğu kişiler arasında hiç bir ayrım gözetmemelidir.
 
Çıkar Çatışmaları

Madde 5 - Kişisel çıkar ; Personel şirketteki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kendisine, ailesine veya üçüncü şahısların lehine çıkar sağlayacak şekilde  kullanamaz. 

 
Madde 6 - Müşterilerle Çıkar Çatışmaları; Müşterilerle olan ilişkilerde çıkar çatışmalarından kaçınmak için gereken her türlü çabayı gösterir. Çıkar çatışmalarının müşterileri arasında olması halinde ise müşterilerine adil ve tarafsız davranır.
 
Madde 7 - Müşterilerle Vekâlet Anlaşmaları: Müşteriyi kanunen temsile yetkili vasilik görevini üstlenemez ve müşteriye vekâlet edemez, müşterinin poliçeleri üzerinde kendisini yetkili konuma getirecek bir vekâlet üstlenemez. 
 
Bilgi Akışını Düzenleyici Kurallar

 

Madde 8 – Gizlilik Esası ; Şirkete ait her türlü bilgi gizlilik esasını haiz olup, bu bilgilerin ifşa edilmesi yasaktır. 
 
Madde 9 - Şirkete Ait Bilgiler: Şirkete ait özel ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri-personel bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, donanım-yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile personelin kurumdaki çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu tüm işler, anlaşmalar ve geliştirdikleri ürünler gizlidir ve kurumun mülkiyeti altındadır. Bu tür doküman, bilgi veya araçların izin verilen ve şirketteki görevin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, Şirkette çalışılan süre içinde veya daha sonrasında kullanılması kesinlikle yasaktır. Buluşların patent hakkı Şirkete aittir. 
 
Madde 10 - Bilgi Sistemleri: Hangi amaçla (kişisel veya işle ilgili) olursa olsun Şirkette geliştirilen veya dışarıdan satın alınan hiçbir yazılım veya uygulama yetkisiz ve izinsiz olarak kullanılamaz ve kopyalanamaz. 
 
Madde 11 - Elektronik veya Diğer Bilgilerin Gizliliği: Personelin kişisel ve özel niteliği olan bilgileri hazırlamak, saklamak veya göndermek için Şirketin ekipman, sistem veya elektronik posta sistemini kullanmaması esastır. Ancak, kullanılması durumunda kişisel bilgilerinin gizliliğinden feragat etmiş sayılacak ve Şirketin denetim ve güvenliğinden sorumlu personel, bu tür bilgileri inceleme hakkına sahip olacaktır.
 
Madde 12 - Mali Bilgiler: Şirket’in tüm kayıtları gerçeği tam ve doğru biçimde yansıtacak şekilde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak yapılır. Tüm işlemler, kontroller, borçlar ve alacaklar, kazançlar ve harcamalar mutlaka gerektiği şekilde kaydedilmeli ve raporlanmalıdır. Gizli ve kayıt dışı hiçbir anlaşma ve sözleşme yapılamaz, kazanç veya mal elde edilemez. Herhangi bir işlem veya hesapla ilgili hiçbir şekilde yanlış, fiktif veya yanıltıcı kayıt tutulamaz.
 
Madde 13 - Raporlamalar: Şirketin mali durumu, operasyonların kanuna uygunluğu v.b. konularda düzenli olarak kanunen yapılması zorunlu olan tüm raporların doğru ve eksiksiz hazırlanması esastır. Yetkili makamlardan veya denetçilerden bu tür bilgilerin saklanması, bilgilerde tahrifat veya değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.
 
Müşterilerle İlişkiler
Madde 14 – Müşteriyi Tanıma; Müşteriye hizmet verilmeye başlamadan önce müşterinin kimlik bilgileri ve mali durumları, yatırım amaçları ve risk getiri tercih konularında gerekli bilgileri edinmelidir. Müşterinin bu konularda bilgi vermek istememesi halinde, buna ilişkin yazılı beyanını alarak sözleşmeyle birlikte saklamalıdır.
 
Madde 15 - Müşteri adına yetkisiz işlem; Personel, müşterilerden, poliçe düzenleme, yenileme, iptal, hasar başvurusu, tahsilatı gibi işlemlerin bir veya birkaçını içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamaz.
 
Madde 16 – İletişim; Personel müşterilerle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınmalıdır.
 
Madde 17 – Bilgi Verme; Müşteriyi; verilecek hizmet, sunulacak bilgi ve tavsiyeler, muhtemel riskler, sigorta işlemleri ile ilgili düzenlemeler konusunda bilgilendirecektir. Müşterinin poliçe yaptırmasını teminen Şirket içinde hazırlanacak ve güvenilir belge, destekleyici rapor ile analizlere dayanan araştırma raporu, bülten ve bilgi veren dokümanlarda kesin bilgiler ile yoruma dayalı bilgilerin açıkça anlaşılmasına yönelik ifadelere ve özellikle bilgi kaynaklarına yer verecektir. Bu bilgi ve belgelerde sigorta kapsamı, sektör, şirketimiz ve sunulan hizmetler konusunda abartılı, yanıltıcı ve yanlış anlaşılmaya neden olabilecek ve koşulsuz şartsız teminat sağlanacağına dair garanti niteliğini taşıyan ifadelere yer vermeyecektir.
 
Madde 18 - Müşteri Menfaatleri; Müşteriye yönelik hazırlanacak araştırma raporlarını yayınlamadan önce Şirket lehine kullanılması halinde bu durumu araştırma sonuçlarıyla birlikte açık şekilde ve eş zamanlı olarak duyuracaktır.
 
Madde 19 - Müşteri İlişkisi; Müşterilerle herhangi bir şekilde görev ve yetkilerini kullanmak suretiyle alacak-borç ilişkisine girmeyecek, teamüllerin üzerinde hediye almak, müşterilerle kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi işlemlerde bulunmayacaktır. Müşterilerle gizli ya da açık ticari ortaklık kurmayacaktır.
 
Madde 20 – Gizlilik; Görev ile ilgili olsun veya olmasın müşterilerle ilgili olarak öğrenilen gizlilik arz eden her türlü bilgiyi kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamayacaktır.
 
Madde 21 – Müşteri Şikayetleri; Müşterilerin Şirket ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetlerini hızlı ve doğru bir şekilde gereken yerlere yönlendirecektir. Şirketin saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyeti gecikmeksizin ilgili birim Yöneticisine iletecektir. 
 
Madde 22 - Gayri Hukuki Müşteri İlişkileri; Müşterilere kanunlara uymayan herhangi bir işlem gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak kesinlikle yasaktır. 
 
Madde 23 – Rekabet Yasalarına Aykırı İşlemler; Personel hiçbir koşulda rakiplerle fiyatlama ve pazarlama politikalarını etkileyebilecek anlaşmalar içinde yer alamaz
 
Diğer Hükümler

Madde 24 - Yetki Devri: Personel, işlerini devrettiği kişilerin işin tatmin edici şekilde yapılması için gereken yetkinlik ve deneyime sahip olduklarından emin olarak iş paylaşımı ve yetki devri yapmak zorundadır.

Madde 25 - Kara Paranın Aklanması ile Mücadele; Personel, suç gelirlerinin ve kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanın önlenmesine dair mücadelede kanun, mevzuat, yönetmelik gibi yapılan düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalı, Şirketin bu konulardaki eğitimlerine katılmalı, işlemlerini bu düzenlemeler çerçevesinde yerine getirmelidir.

Madde 26 - Davranış ve Tutum: Kurum içinde veya dışında Şirketin imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmalıdır. Müşteriye, yöneticisine, iş arkadaşlarına veya yönetimi altındaki personele karşı saygılı ve ölçülü davranmalı, kaba ve kırıcı davranışlarda bulunmamalı, iş düzenini bozucu ve rahatsız edici hal ve hareketlerden uzak durmalıdır.

Madde 27 - Kılık Kıyafet: Kurumun belirlediği kılık ve kıyafete ilişkin düzenlemelere aykırı davranmamalıdır.

Madde 28 - Hukuki Konular: Personelin, hangi sebeple olursa olsun (tanık olarak dinlenmek üzere veya suçlanan taraf olarak), herhangi bir kanuni veya resmi soruşturmaya dahil olması, tutuklanması, sorgulamaya alınması veya mahkum edilmesi halinde derhal yöneticilerini ve İnsan Kaynakları Bölümü’nü bilgilendirmesi gerekmektedir.