×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
FERDİ KAZA SİGORTASI İLE VERDİĞİMİZ TEMİNATLAR
  • Kaza Sonucu Ölüm 
  • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
  •  
Kaza Sonucu Ölüm Klozu :
Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir. 
Bu teminat 15 yaşını doldurmamış küçükler için verildiyse , defin masraflarını karşılamak üzere 1.000 TL ile sınırlıdır.
 
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu :
Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir.
15 yaşını doldurmamış sigortalının sürekli sakatlığı halinde; sigortalıya verilmesi gereken sürekli sakatlık tazminatı, hayatta kalması halinde 10 yıl süre ile eşit ödenmek üzere yıllık gelire çevrilir. Sigortalının 10 yıllık süreyi tamamlamadan 15 yaşını doldurması durumunda ise bakiye tazminat miktarının tamamı ödenir. 
65 yaşından büyükler için teminat verilirse sürekli sakatlık teminatı vefat teminatının %10u ile sınırlıdır. 
Poliçede belirtilen sürekli sakatlık teminatının tamamının ödenmesi durumunda, poliçe ihbara gerek olmaksızın tazminatın ödendiği tarihten itibaren ilgili kişi için münfesih olur.
İsteğe bağlı sunulan ek teminatlar:
 
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 
  • Kaza Sonucu Geçici İşten Yoksun Kalma
 
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Klozu :
Sigortalının poliçe kapsamında yer alan bir kaza sonucunda yaralanması veya sakatlanması durumunda tedavi için yapılan doktor ücreti ile cerrahi işlemler, ilaç, tahlil, röntgen ve diğer tedavi giderleri fatura ile belgelenmek kaydıyla poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde tazmin edilir.
 
Kaza Sonucu Geçici İşten Yoksun Kalma Klozu :
Sigortalı poliçe teminatına giren bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse kendisine tedavinin başladığı tarihten itibaren iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar azami 200 gün süreyle, poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde gündelik tazminat ödenir. Sigortalı kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.
Geçici işten yoksun kalma teminatı 15 yaşını doldurmamış ve 65 yaşını aşmış kişileri kapsamaz.
Gündelik tazminat ödemesi minimum 7 günlük muafiyete tabidir.