×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
 
İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketin faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla uygulanan insan kaynakları politikaları aşağıda özetlere dayanır. Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri ideal sayıda personel ile yerine getirmek, Tüm personelin yeteneklerini, mesleki gelişimlerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri ortam ve şart sağlamak. İşin özelliğine uygun yetkinlikte personel seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek. Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, Her düzeyde iletişime açık bir ortamı kalıcı hale getirmek, Şirket kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, Etik ilkelere ve Mesleki Kuralları’na uyumlu personele sahip olmak, Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak, Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek.

Ücret Politikası

Halk Sigorta A.Ş. özlük hakları uygulamalarında aşağıda belirtilen temel politikalar esas alınır. Şirketin ihtiyaçlarına uygun yetkinlikteki kişilerin işe alınması, motive edilmesi ve bağlılıklarının sağlanmasına yönelik ücret sistemleri kurmak, Personeli ödüllendirirken tutarlı ve adaletli olmak, Ücret uygulaması açısından Şirket içinde dengeyi, sektör içinde rekabet edebilirliği sağlamak, İş büyüklüğü, performans ve işe katkı kavramlarını öne çıkartarak ödüllendirme etkinliğini artırmak, Personel maliyetlerini yönetmek.

Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası

Halk Sigorta A.Ş. personeline yönelik tazminat politikası, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede;

• Kıdem Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi Kanun’da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren personele; çalışma süresi ve Kanunun öngördüğü parasal sınırlar dikkate alınarak kendisine veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenmektedir.
• İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, iş sözleşmesinin fesih edileceği personele bildirilerek, personelin kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretin nakden ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz İşe Alım Genel Şartları

Şirketimizde göreve başlatılacak personelin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir:
 
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Gerekli görüldüğünde, Yönetim Kurulu onayı ile yabancı uyruklu personel alınabilir.),
 18 yaşını bitirmiş olmak,
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az bir yıl tecilli olmak ya da askerlikten muaf tutulmuş olmak,
 Görevini yapmasına engel (sağlık sorunu gibi) bir durumu olmamak,
 Kamu haklarından mahrum olmamak,
 Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı, mecburi hizmet taahhüdü altında bulunmamak,
 Yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü olmamak veya kovuşturma altında bulunmamak,
 Yurt içi ve yurt dışında eğitim almış adayların bu kurumlardan almış oldukları mezuniyet belgelerinin yetkili resmi makamlar tarafından denkliğinin verilmiş olması,
 Şirket’te deneyimsiz personel olarak göreve başlamak için 30 yaşından gün almamış olmak,
 Sigortacılık faaliyetlerine yönelik olarak SPK lisans belgesi gerektiren görevlerde söz konusu lisans belgesine sahip olmak,
Atanacağı pozisyon için, gerekli tecrübeye ve tahsil derecesine sahip olmak,

Aday Temini

Şirketimizdeki açık işler internetteki insan kaynakları sitelerine ve/veya Şirketimiz internet sitesine ilan verilerek duyurulur. Adaylara yetkinlik ve kişilik testleri uygulanır. Testleri olumlu sonuçlananlarla İnsan Kaynakları, ilgili bölüm yöneticisi ve üst yönetici mülakatları gerçekleştirilir. Pozisyonun özelliğine göre mesleki ve teknik testler uygulanabilir.

Stajyer Çalıştırılması

Yasal mevzuat uyarınca Şirket ihtiyacı dikkate alınarak meslek lisesi ve üniversite stajyeri çalıştırılmaktadır. Stajyer başvuruları, Nisan - Mayıs aylarında Şirketimiz internet sitesinden kabul edilmektedir.

Kariyer Olanakları

Terfi, personelin bulunduğu unvandan daha üst bir unvana yükseltilmesidir. Bir üst unvana atanabilmek için, unvanda geçirilmesi gereken asgari süreler “Kariyer Şeması”nda belirtilmiştir.
 
Personelin terfisi için;
 
 Atanabileceği göreve ilişkin boş norm kadronun olması,
 Bulunduğu unvanda bu yönetmeliğin ekinde öngörülen asgari çalışma süresini tamamlamış olması,
 Performans değerlendirmesinin olumlu olması,
 Atanacağı unvanla ilgili olarak katılacağı kurs ve/veya seminerleri başarıyla tamamlaması,
 Atanacağı unvana ilişkin yetkinliklere sahip olması gereklidir.

Performans Değerlendirme Sistemimiz

Performans değerlendirme, personelin, görevlerinde yeterli olup olmadığını veya gelişmesi gereken yönlerini tespit etmek, yetenek ve potansiyelini belirlemek, kariyer planlamasını yönlendirmek amacı ile açıklık ve objektiflik ilkesine dayalı bir sistem ile Ara Değerlendirme ve Yıl Sonu Değerlendirme olmak üzere yılda iki kez yapılır. Performans Değerlendirme Sistemi, hem Hedefe dayalı performans ölçümünü, hem de Yetkinlik değerlendirmesini içermektedir.
 
Değerlendirme Raporlarının Kullanıldığı Yerler:
 
Terfilerde, o Parasal haklarla ilgili düzenlemelerde,
Eğitim ihtiyacının tespitinde,
Ödüllendirmelerde,
Atamalarda,
Görev yeri değişikliklerinde, 
İş akdi feshinde dikkate alınır.

Ücret ve Diğer Maddi Haklar

Ücret ve Diğer Maddi Haklar
Ücret - Şirket personelinin ücretleri, brüt olarak belirlenir. Çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretler tespit edilen aylık ücretlere dahildir.
 
Ücret Skalası - Her unvanın ve ünvan grubuna bağlı görev ve pozisyonun ücret skalası, minimum ve maksimum olmak üzere sektöre özgü koşullar ve enflasyon oranı gibi kriterler dikkate alınarak belirlenir. Ünvan ile bu ünvana bağlı görev ve pozisyon ücretlerinin toplamı personelin brüt ücretini belirler.
 
İkramiye - Şirket personeline aylık ücret dışında Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında bir brüt ücret tutarında ikramiye ödemesi yapılır. İkramiye ilgili aylarda peşin olarak ödenir.
 
Yabancı Dil Tazminatı - İngilizce, Almanca veya Fransızca dil bilgisini, belli düzeylerde bildiğini, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), TOEFL veya IELTS sınav sonuç belgeleri ile belgeleyen personele, bu belgeyi ibraz ettiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere, seviyesine göre yabancı dil tazminatı ödenir.
 
Görev Yollukları - Şirket personeline, Harcırah Yönetmeliği esaslarına göre gündelik ödenir.
 
Öğle Yemeği - Personele, iş günleri için günlük öğle yemeği yardımı yapılır.
 
Servis ve Yol Yardımı - Personele, ikametgahının servis güzergahlarına uygun olması halinde servis hizmeti sağlanır.
 
Özel Sağlık ve Özel Hayat Sigortası Yardımı - Personel, işe başladığı tarihten itibaren, “Özel Grup Sağlık Sigortası” ve “Özel Grup Hayat Sigortası” kapsamına dahil edilir.

Eğitim Uygulamalarımız

Gelişimi ilke edinmiş her işletmenin en değerli kaynağı çalışanlarıdır. Bu nedenle Şirketimiz; kesintisiz gelişimi sağlayacak çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyede tutmak ve onların kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla sigortacılık mesleğinin gerektirdiği mesleki/teknik ve kişisel gelişim konularında eğitim programları düzenlemektedir.
 
Eğitim programları, Şirketimiz bünyesinde düzenlenebildiği gibi, diğer kurumlarca düzenlenen eğitim programlarına da çalışanlarımızın katılımı sağlanmaktadır.
 
Şirketimizin en önemli kaynağının çalışanları olması nedeniyle, yeterli bilgi ve beceri düzeyine erişmiş çalışanlarımız, Şirketimiz içinde eğitmen olarak da görev almaktadır. 
 
Şehir dışından eğitime katılan personelimiz, Halk Bank misafirhanelerinde veya Şirketimizin anlaşmalı otellerinde konaklatılmakta, ulaşım giderleri karşılanmakta ve gündelik ödenmektedir. 
 
Ayrıca Şirketimiz anlaşmalı otelleri, özel amaçlı konaklamalarında çalışanlarımıza ve aile fertlerine özel indirim uygulamaktadır.