×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
KOBİ SİGORTASI İLE VERDİĞİMİZ TEMİNATLAR

YANGIN

 • Yangın ( İnfilak , Yıldırım dahil)
 • Deprem
 • Seylap
 • Deprem ve sel dışındaki diğer dogal afetler (fırtına)
 • GLKHHKNH + Terör
 • Toprak kayması
 • Kazı sonucu yer kayması
 • Kasa Yangın
 • Dahili su
 • Duman
 • Kara –Hava –Deniz taşıt çarpması
 • Kar Ağırlığı
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Yangın mali Sorumluluğu ( Limitli )
 • Yangın mali Sorumluluğu ( Ek teminat )
 • İş durması
 • İş durması sonucu geciken faturalar
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri değişiklik masrafları
 • Kobi Asistans
 • Peyzaj
 • Fiziki Zararlar
 • İzolasyon eksikliği
 • Arızi inşaat işleri
 • Geçici adres nakli
 • Diğer ek teminatlar:

 

HALK HUKUKSAL KORUMA EK TEMİNATI

GENEL ZARARLAR

 • Hırsızlık
 • Kasa hırsızlık
 • Bina sabit tesisat hırsızlık
 • Nakit para kıymetli evrak hırsızlığı
 • Müşteri eşyaları hırsızlığı
 • Taşınan para
 • Cam kırılması
 • Reklam panosu ve totem kırılması
 • Makine kırılması
 • Makine kırılmasına bağlı gıda-ürün bozulması
 • Elektronik cihaz
 • Elektrik hasarları
 • Raf-vitrin devrilmesi

 

GENEL SORUMLULUK

 • İşveren sorumluluk
 • Üçüncü şahıs sorumluluk
 • Gıda zehirlenmesi
 • Asansör sorumluluk

 

KAZA

 • Ferdi kaza
 • Tedavi masrafları

 

HUKUSAL KORUMA

 • Hukuksal Koruma

 

NAKLİYAT

 • Dahili Nakliyat (Kamyon Klozu)

 

EMNİYETİ SUİSTİMAL

 • Emniyeti suistimal

 

ACİL SAĞLIK TEMİNATI

 • Kişi başı teminat limiti 3.000 TL’ye kadar
 • Maximum 2 şirket ortağı (kişi)

 

Yangın

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

 

Deprem

Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararları teminat altına alınır.

 

Sel ve Su baskını

Su baskınları, deniz kabarmaları (gelgit ve tsunami hariç), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu, sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altına alınır.

 

GLKHHKNH -Terör

Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri

Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucunda meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin, sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

 

Kötü Niyetli Hareketler

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen, yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Terörizm

Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar teminat altına alınır.

 

Yangın Mali Sorumluluk ve Ek teminatlar

İş bu Yangın Mali Sorumluluk Klozu ile aşağıda belirtilen teminatlar, poliçede belirtilmiş tutarlarla sınırlı olmak üzere poliçeye dâhil edilmiştir. Her halükarda, zarardan anlaşılması gereken ;

 

 1. Kiracı Mali Sorumluluk: Kiracı olarak bulunan bina ya da konutlarda, Sigortalının (kiracının) yangın, dâhili su, duman ve GLKHHKNHT kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanan bina ya da konutta doğrudan meydana gelecek zararlardan dolayı mal sahibine karşı doğan yasal sorumluluklarıdır.
 2. Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu: Kiraya verilmiş bina ya da konutlarda, Sigortalının (mal sahibinin) yangın, dâhili su, duman ve glkhhknhterör kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanan bina ya da konutta doğrudan meydana gelecek zararlardan dolayı kiracıya karşı doğan yasal sorumluluklardır.
 3. Komşuluk Mali Sorumluluk: Mal sahibi veya kiracı olarak bulunulan bina yada konutlarda, Mal sahibi ya da Kiracının yangın, dahili su, duman ve glkhhknhterör kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda komşu bina ve/veya mal ya da eşyalarda doğrudan meydana gelecek zararlardan dolayı komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar bu ek teminatların poliçeye dahil edilmiş olması kaydıyla poliçe kapsamında sayılacaktır.

 

Kasa Yangın

Sigorta konusu kıymetlerin ateşe dayanıklı kasalarda saklanması şarttır.

 

Dahili Su

Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altındadır.

Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınır.

 

Duman

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

 

Fırtına

Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar zararlar teminat altına alınır.

 

Kara taşıtları çarpması

Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Hava taşıtları düşmesi

Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Deniz taşıtları çarpması

Motorlu veya motorsuz deniz araçlarının sigortalı mallara çarpması neticesinde meydana gelebilecek maddi zarar teminat altına alınır.

 

Yer kayması

Sigortalı binanın inşa edildiği arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar teminat altına alınır.

 

Kazı sonucu yer kayması

Yangın Sigortası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen direkt maddi zararları teminat altına alır. İş bu teminat toplam sigorta bedelinin % 5'i ile sınırlı olup maddi sorumlulukları kapsamaz.

 

Kar ağırlığı

 1. Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
 2. Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Kira Kaybı

Yangın sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, poliçede teminat altına alınan risklerden herhangi birinin  doğrudan sonucu olarak sigortalının, sigortalı yeri tümüyle kullanamaması nedeniyle oluşan kira kaybı aşağıdaki kloz dahilinde teminat veya ek teminatlarının kapsamına giren bir hasar nedeniyle işyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, sigortalı kiracı ise peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı, malik ise beklenen kira bedeli altı ay için her koşulda aylık 500.-TL. İle sınırlıdır.

 

Alternatif İşyeri Masrafları

Sigortalı yerde poliçede belirtilen Yangın ve ek teminatlarına bağlı olarak (Doğal Afetler hariç)meydana gelen bir hasar neticesinde binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir ve yeniden inşası için sigortalının 4 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir işyeri için yapacağı makul ölçüdeki masraflar azami ödenecek tazminat miktarı 3.000..-(ÜÇBİN)TL. İle sınırlıdır.

 

Enkaz kaldırma giderleri

Poliçede belirtilen Yangın ve ek teminatlarına bağlı hasarları ile ilgili olarak yapılması gereken yerinden kaldırma, sökme ve yıkım masrafları bina ve muhteviyata ilişkin sigorta bedelleri toplamının % 4'üne kadar teminat verilmiştir.

 

İş durması

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, sigortalı yerde Yangın ve ek teminatlardan dolayı rizikonun gerçekleşmesi halinde ticari faaliyetin hasarın meydana geldiği tarihi takip eden günden başlamak üzere 3 günden fazla bir süreyle tamamen durması halinde, sigortalıya ödenecek hasar bedelinin % 10'una kadar hiç bir şekilde 2.000.-(İKİBİN) TL yi geçmemek üzere ilave bir bedel iş durması tazminatı olarak ödenir.

 

İzolasyon Yetersizliği ve Kaybı Klozu

Poliçe vadesi içinde olması kaydı ile izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından yada pencere, kapı ve pervazlarından(açıklıklardan) sızması ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemleme veya ısı farkıyla oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana vb. onarım masrafları poliçe süresince toplam poliçede belirtilen bedeli aşmamak üzere teminata dahil edilmiştir.  Bu kloz dış cephe boya ve kaplamaları yapılmış binalarla, dış cephe boya ve kaplama işlerinin devam ettiği binalar için uygulanmaz. Ve bu binalarda meydana gelen izolasyon yetersizliği veya kaybı nedeniyle oluşan hasar talepleri ödenmez.

 

Geçici adres nakli

İş bu poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar neticesinde veya herhangi bir nedenle sigortalı kıymetlerin bakım / onarım ve benzeri  bir sebeple geçici olarak başka bir adreste bulunmaları esnasında maruz kalabilecekleri, iş bu poliçede alınmış olan yangın, ek teminatlar, deprem, glkhhknh terör ve hırsızlık teminatları kapsamındaki hasarlar, olay başına ve yıllık toplamda muhteviyat (emtia hariç) sigorta bedelinin % 10’u azami poliçede gösterilen limit ile sınırlıdır. Taşıma esnasında meydana gelebilecek hasarlar teminat dışıdır. Hırsızlık ve malın tam ziya olduğu diğer hasarlarda; çalınan malın miktarı, bedeli ve yasal sahipliği hususlarının resmi kayıtlarla belgelenmesi şarttır.

 

Arızi inşaat işleri

Riziko adresindeki tamirat, tadilat ve yenileme çalışmaları sırasında 3.şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlar sigortalının hukuki sorumluluğunun mevcut olduğu hallerde olay başı ayrımı yapılmak sızın yıllık poliçede gösterilen limit ile sınırlı olup, her bir maddi hasarda 100.EUR muafiyet uygulanmak kaydıyla teminata dâhildir.

 

Peyzaj

Rizikonun bahçesinde bulunan her çeşit bitki, ağaç ve çimen gibi bahçe düzenlemesine ilişkin kıymetler yangın, yıldırım, infilak, kara-hava taşıtları çarpması, yer kayması risklerine karşı teminata dahil edilmektedir.

 

Fiziki Zararlar

Sigortalı veya personelinin ve müşterilerinin yukarıda belirtilen riziko adresindeki faaliyetleri sırasında sebep olacağı düşme, çarpma, kırılma, devrilme hasarları poliçede belirtilen olay başına ve yıllık limitle teminat altına alınmıştır. Her bir hasarda 500.-USD muafiyet uygulanacaktır.

 

İş durması sonucu geciken faturalar

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, sigortalı yerde Yangın ve ek teminatlardan dolayı rizikonun gerçekleşmesi halinde ticari faaliyetin durması sonucu hasarın meydana geldiği tarihten sonra gelen (Elektrik, Su, Doğalgaz ve ADSL hizmeti ) ödemeleri bir fatura ile sınırlı olmak kaydı ile sigortalıya 1.000.-(BİN) TL yi geçmemek üzere ilave bir bedel iş durması sonucu fatura ödemesi tazminatı olarak ödenir.

 

Halk Hukuksal Koruma

*Halk Hukuksal Yardım Hizmeti:

İşbu poliçe ile verilen Halk Hukuksal koruma ek teminatı, halk sigorta tarafından Halk sigorta tarafından sağlanan hukuksal koruma ek teminatları türk kanun Ve sigorta genel şartları çerçevesinde verilmektedir. Halk sigorta tarafından 24 saat ve 365 gün tüm türkiye kapsamında İlgili hizmetlerden faydalanmanız sağlanacaktır.
Kişi / aile hukuksal koruma ve taşınmaz mallara bağlı hukuksal koruma teminatı 2.500.-tl. İle sınırlıdır. Teminat kapsamına giren hukuki problemlerden herhangi bir şahsi girişimde Bulunmadan önce 0212 444 1 545 numaralı Halk Sigorta danışma hattını arayabilirsiniz.

 

Kobi Asistans

İşyerinizde acil müdahale gerektiren (Tesisat İşleri, Elektrik Arızaları, Cam Kırılması, Çilingir Hizmetleri vb.) gibi durumlarda 24 saat ve 0212 334 20 72 numaralı telefonlardan acil yardım talep edebilirsiniz.

 

Hırsızlık/Bina sabit tesisat hırsızlık

Sigortalı yerde ekli Hırsızlık Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar teminata dâhildir. Çalınan malların değer ve miktarlarının tespitinde sigortalının beyanının kanuni defter ve kayıtlarıyla uyumlu olması şarttır. Açıkta bulunan emtialar poliçede özel not yazılmadığı takdirde teminat haricidir.Dekorasyon teminatı sigortalının bina maliki olması durumunda bina sigorta bedelinin % 10'u ile binanın maliki olmaması emtia / demirbaş bedelinin % 1'i ile sınırlıdır.

 

Kasa hırsızlık

Kasada bulunan mevcut para ve kıymetli evrak aşağıdaki hükümler ve şartlar dâhilinde sigorta edilebilir.

 

 1. Sigorta para ve kıymetli evrakın toplam değeri üzerinden yapılır.
 2. Tazminat Kıymeti
  1. Paralar hakkında tazminat tutarı, hasar uğrayan paranın yazılı değeridir.
  2. Kıymetli evrakın tazminat tutarı iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir

 

Nakit para kıymetli evrak hırsızlığı

Yangın ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşulu ile ;
Riziko adresinde bulunan nakit para kıymetli evrak en az 100 kg `mın üstündeki sabit bir kasa içinde saklanması kaydıyla, poliçe vadesince toplam 10.000.-TL limitli olarak kasa şartı yerine getirilemiyor ise 1.000.-TL limitle poliçede belirtilen rizikolara karşı teminata dâhil edilmiştir. Kaybolan çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya şifre yardımlarıyla kilit açmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır.Kıymetli evrakların tazminat tutarı, yukarıdaki limitle sınırlı olmak, bunların iptali ve yenisinin temini için gerekli olan masraflarından ibarettir.

 

Müşteri eşyaları hırsızlığı

Otel odalarında bulunan müşteri eşyalarının çalınması, zarar görmesi riskleri otelin hukuki sorumluluğunun olduğu hallerde teminata dâhildir. İş bu teminat olay başına 1.500.TL olup Yıllık 4.500.-TL olup muafiyet 75 .-TL.dir.

 

Taşınan para

Sigortalının işyeri ve banka arasında şirket aracıyla ve bir şirket çalışanı ile yapacağı para ve para ile ölçülebilen kıymetlerin, taşınmaları sırasında oluşabilecek kayıpları ekli Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve kloz hükümleri dairesinde temin edilmiş olup bir olayda ve poliçe süresince sigortacının azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz. Olay başına 7.500.-TL limite kadar olan taşımalar için yukarıda belirtilen şirket aracı koşulu geçerli değildir.

 

Cam kırılması

Bina cephesine monte edilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamul olsun ya da olmasınlar bu teminat kapsamında değerlendirilecektir. Ekli Cam Kırılması Sigortası Genel şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla riziko adresinde bulunan kapı, pencere camları, aynalar, ayrıca buzdolabı camı, vitrin camları gibi takılı camların kırılması neticesinde uğrayacakları zararları temin eder. Cam Kırılması sigortası Genel Şartlarının 2.d maddesinde yer alan Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar da teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

 

Reklam panosu ve totem kırılması

Sigorta ettireni sigorta süresi içinde sahibi olduğu ve sigortalattığı şirket sahası içinde veya dışındaki panolar nedeniyle meydana gelecek bir kaza sonucu üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi ve ziyan oluşması nedeniyle kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde ilişik 3.şahıs Mali Sorumluluk genel şartları ile poliçe özel şartları çerçevesinde temin eder.

 

 Makine Kırılması ve Elektronik Cihazlar

 • Elektronik Cihaz/Makine Kırılması Sigortalarında, sigorta bedeli "Yeni İkame Bedeli'ne" (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi,harç ve masrafları dahil) eşit olmalıdır. Yeni İkame Bedeli, bir cihazın /makinenin yaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek aynı kapasiteyesahip , yeni model cihazın/makinenin satın alma ve işler hale getirme bedelidir. Yeni İkame Bedeli üzerinden sigortalanmamış cihazlarda/makinelerde meydana gelebilecek bir hasar anında eksik sigorta kuralları uygulanacaktır.
 • Hem elektronik hem de mekanik aksam ihtiva eden makinelerin elektronik kısımlarına " Elektronik Cihaz Sigortası Türk Genel Şartları ", (yangın poliçesinde verilen teminatlar hariç olmak üzere), mekanik kısımlarına ise "Makine Kırılması Türk Genel Şartları" çerçevesinde teminat verilmiştir.
 • Sigortalı kıymetlerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanmakorozyon, erezyon, veya oksidasyondan, atmosferik vs. şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalar teminata dahil değildir.
 • Belli bir süre kullanım sonrası aşınma sonucu değişmesi gereken ömürlü parçalar (sigortaconta,kayış,rulman, kırıcı,delici, kesici uçlarvs.) ile sarf malzemeleri ve elektronik bilgi işlem sistemlerinde kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant,kart, ve düz metin formları ve benzer bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları teminata dahil değildir.
 • Sigortalı makine/cihazlarda, voltaj iniş-çıkışları vb elektriksel nedenlere bağlı olarak oluşacak hasarlar; sözkonusu makine /cihaza bağlıkesintisiz güç kaynağı, jeneratör, ve/veya gerekli regülatör (voltaj düzenleyici) sistemlerin bulundurulması şartıyla teminata dahiledilmiştir.
 • Hasarlanan bir parçanın piyasadan temin edilememesi neticesi cihazın /makinenin kullanılmaz duruma gelmesi halinde ödenecek tazminat ,hasarlı parçanın muadil bedelinden ibaret olacaktır.
 • Her türlü yazılım/programlar, kayıtlı bilgiler ve bunların tekrar yükleme masrafları ile bilgisayar virüsleri etkisi sonucu meydana gelebilecekfiziksel hasarlar teminat haricidir.
 • Sigorta konusu cihazların, üretici, satıcı veya ithalatçı firmaların yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar (garanti kapsamı), teminat kapsamı haricidir.
 • 10 yıl ve daha yaşlı olanlar cihaz ve makineler teminat kapsamı haricidir.

 

Makine kırılmasına bağlı gıda-ürün bozulması

Soğutucu cihazlarında aralıksız ve en az 24 saat veya daha fazla süren bir arıza veya şehir ceryanındaki önceden duyurulmamış bir kesinti nedeniyle bu cihazların çalışmamaları nedeniyle oluşan ısı farkı sonucunda soğuk hava ile korunmakta olan gıdaların bozulması olay başına ve yıllık toplamda poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.

 

Elektrik hasarları

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla; atmosferik elektriğin, normal veya anormal bir elektrik akımının elektrik jeneratörlerine, transformatörlere, elektrik cihazlarına, dağıtım şebekesine veya bunların ayrılmaz ekleri ile yan ekipmanlarına ve sigortalı mahalde bulunan elektrikli ve elektronik cihazlara doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verebileceği maddi zararlar, olay başına azami 2.000,00-TL limite kadar teminat altına alınmıştır. Sigortanın geçerli olabilmesi için; elektrik makine ve motorlarının topraklama ve emniyet tertibatının geçerli şartlara uygun olarak yapılmış olması gerekir. 

 

Raf-vitrin devrilmesi

Sigortalı yerde bulunan her türlü vitrin, tezgâh, kapı ve pencere camının kırılması ile eczanenin dışında ve bina cephesinde bulunan tabela, tanıtıcı plaka ve levhalar – üzerlerinde bulunan tezyinat ve yazılar ile birlikte ilk ateş esasıyla 1.000,00-TL’ sına kadar teminata dâhil edilmiştir. Duvara monte raf/vitrinlerin herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek hasarlar da aynı limitle teminat altına alınmış olup her bir hasarda hasar bedeli üzerinden %10 muafiyet uygulanacaktır. Seyyar tabela ve panolar hariçtir. GLHHKNH ek teminatının alınması halinde, 2.d maddesi de teminata dâhil olur.

 

Emniyeti Suistimal

Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, her bir hasar talebinde olay başına % 10 muafiyet uygulamak kaydıyla ekli kloz ve genel şartlar dahilinde poliçede yazılı azami bedeli geçmemek üzere temin eder.

 

Dahili Nakliyat (Kamyon Klozu)

Dâhili Sevkiyatlar kamyon başına 10,000 TL  ve yıllık 30,000 TL limitle çarpma, çarpışma, devrilme ve doğal afet risklerine karşı aşağıdaki şartlarla teminata dahil edilmiştir.

 

 1. Taşımanın aynı il sınırları içinde ve sigortalıya ait iki adres arasında gerçekleşmesi
 2. Taşımanın tüzel kişiliği haiz firma aracılığı ile yapılması

Hasar halinde taşınan emtianın yükleme irsaliyesi ile demirbaş kaydı, stok kaydı veya faturasının ibraz edilmesi zorunludur.

 

Ferdi Kaza

Sigortalının kendisi ile sigortalı yerde kaza tarihinden en az 30 gün öncesinden itibaren sigortalı çalıştırılanlar dâhil azami dört kişinin sigortalı mahalde bulundukları sürelerde uğrayabilecekleri kazalar için ekli ferdi kaza genel şartları ile kişi başına poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olarak teminat verilmiştir.

Kaza Sonucu Ölüm Klozu : Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu : Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir.Poliçede belirtilen sürekli sakatlık teminatının tamamının ödenmesi durumunda, poliçe ihbara gerek olmaksızın tazminatın ödendiği tarihten itibaren ilgili kişi için münfesih olur.

 

 • İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 6- a), b), c), d), e), f) ve g) halleri teminat kapsamı dışındadır.
 • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 5-te belirtilen haller işbu sigorta kapsamı dışındadır.
 • İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BM yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi konu iş ile ilgili teminat sağlamaz.
 • İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, aşağıda yazılı olan iş kollarında, faaliyet gösteren kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında meydana gelecek olan kazalarferdi kaza sigortasında teminat haricidir;
 • İnşaat / montaj / yıkım işlerinde çalışanlar
 • Yüksek yerlerde çalışanlar(Anten kurucuları, cam silenler vb.)
 • Havayolu uçuş personeli ve mürettebatı
 • TSK personeli
 • Madenler, taş ocakları, yer altı ve deniz altında çalışanlar
 • Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı özelliği olan kimyevi maddeleri üreten, işleyen, imha eden, depolayan ve kullanan yerlerde çalışanlar
 • Denizyolu, gemi ve tersane çalışanları ve bu faaliyetleri yürüten işletmelerde çalışanlar
 • Polis ve silahlı güvenlik elemanları
 • Haddehane çalışanları

 

İşveren Sorumluluk

Ekli İşveren Sorumluluk Sigortası Türk Genel Şartları hükümleri saklı kalmak üzere sigortalının yanında çalışanların iş kazaları sonucunda işverene yöneltebilecek sorumluluklar Genel Şartların 2.maddesinin A, C ve D fıkralarında bahsi geçen haller dâhil olmak üzere teminata dâhil edilmiştir. Meslek hastalıkları, poliçe dönemi içinde oluşması bitişinden sonra 6 ay içinde ihbar edilmesi şartıyla teminata dâhildir. Sigortacının bir olaydaki azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz

 

Asansör Sorumluluk

Poliçe üzerinde belirtilen Riziko adresinde bulunan insan ve yük asansörlerinde oluşan kazalar nedeniyle üçüncü şahıslara gelecek bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya atfedilecek kanuni sorumluluklar Türk Asansör Üçüncü Şahıs Mali sorumluluk sigortası Genel Şartları kapsamında poliçe üzerinde yazılı limitlere kadar teminat altına alınmıştır.

 

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Ekli 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri doğrultusunda sigortalının 3.şahıslara doğrudan verecekleri maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları teminata dâhil edilmiştir. Sigortacının bir olaydaki ve poliçe dönemindeki azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz. Yangın Mali Sorumluluk başlığı altında tanımlanan sorumluluklar bu teminatın kapsamı dışındadır. İş bu poliçe özel şartlarda belirtilen kapsam dışında oluşabilecek her türlü hırsızlık hasarı teminat kapsamı dışındadır.

 

Gıda Zehirlenmesi

Gıda yönetmeliğine uyulması koşulu ile gıda zehirlenmesinden kaynaklanan bedeni zararlar. Sigortalının hukuki sorumluluğunun mevcut olduğu hallerde teminata dâhil olup 5.000.-(BEŞBİN) TL ile sınırlıdır.

 

Acil Sağlık

Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, önemli bir tıbbi sorun olduğuna dair haklı bir tıbbi görüşe yol açan ve daha sonra hastane´ye yatırılsın veya yatırılmasın , bir hastane´nin acil servisinde hizmet almayı gerektiren sağlık durumu. İş bu poliçede acil durumlar olarak kabul edilecek sağlık durumları ; Medikal Ekip tarafından onaylanmış durumlardır.

Acil bir durumda Poliçe Sahibi, Halk Sigorta ile aralarında bulunan anlaşma sebebiyle kendisine verilmiş olan kartın üzerindeki 444 1 545 no’lu telefondan şirket merkezimizi 24 saat boyunca herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arar:

Adını ve Soyadını, Poliçe başlangıç ve bitiş tarihlerini,

Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,

Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.

Sigortalının tedavisinin cerrahi müdahaleyi (ameliyat) gerektirdiği hallerde,

Tedavinin söz konusu müdahaleyi gerektirdiğini kanıtlayan doktor raporu ve çıkış epikrizi,

Teknik ameliyat raporu,

Operatör ücreti dahil tüm ameliyat masraflarına ilişkin dökümlü fatura aslı,

Patoloji raporu vs. tüm belgeleri şirketimiz Hasar Birimine ulaştırır.

 

IV. TIBBİ ACİL DURUM HİZMETLERİ KAPSAMI

 1. Akut Batın ? Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları ? Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı.
 2. Akut Masif Kanamalar ? Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve ekstremite kanamaları gibi.
 3. Ani Felçler.
 4. Astım Krizi ve Akut Solunum Problemleri.
 5. Ciddi Alerji Anaflaktik Tablolar ? Hastayı şoka sokan alerjik durumlar. Örn. Penisilin alerjisi.
 6. Uzuv Kopmaları.
 7. Ciddi Yanıklar.
 8. Her Tür Koma Durumu,
 9. Donma, Soğuk Çarpması.
 10. Elektrik Çarpması.
 11. Isı Çarpması.
 12. Kalp Krizi ve Ritm Bozuklukları, Ağır Hipertansyon Krizleri.
 13. Menenjit (Beyin zari iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Apsesi.
 14. Tüm İskelet Sistemi Kırıkları.
 15. Renal Kolik (Ağır böbrek sancısı). (ESWL vb. Tedavi ve operasyonlar hariç)
 16. Suda Boğulma.
 17. Trafik Kazası.
 18. Yüksek Ateş (39,5 üzeri)
 19. Yüksekten Düşme.
 20. Ağır Zehirlenmeler.
 21. Ciddi Göz Yaralanmaları
 22. Hayvan Isırıkları
 23. Tahriş edici madde yanıkları ve solunması